Paulus Chin Plate System

Paulus Chin Plate System

  1. خانه
  2. دسته بندی های محصولات
  3. ایمپلنت های فک و صورت
  4. 2.0 mm System
  5. Paulus Chin Plate System

High Profile (H) : 0.55 mm

Low Profile (L) : 0.8 mm

 

H Ref. No Description
C.193.00 Right 0 mm
C.193.02 Right 0 mm
C.193.03 Right 0 mm
C.193.04 Right 0 mm
C.193.05 Right 0 mm
C.193.06 Right 0 mm
C.193.07 Right 0 mm
C.193.08 Right 0 mm
C.193.09 Right 0 mm
C.193.10 Right 0 mm
C.193.11 Right 0 mm
C.193.12 Right 0 mm